اسلام پنجره ای زیبابه سوی دوست
 
قالب وبلاگ

حقیقت اسلام چیست؟

به نام اوکه هرچه داریم ازاوست

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام به همه شماعزیزان ازبچه مثبت گرفته تابچه منفی، ازبسیجی گرفته تاغیربسیجی، به همه بچه مسجدی هاوبچه فشنیا.خلاصه سلام به هرکسی که فکرمیکنه یه مسلمونه حلا فرق نمیکنه چه افکارواعتقاداتی داشته باشه! امیدوارم حال همتون خوب باشه وعباداتتون مورد درگاه الهی قرارگرفته باشه.این وبلاگ متعلق به همه شماست من قصددارم توی این وبلاگ به هم دیگه درشناخت صحیح اسلام کمک کنیم وهمراه وهمگام باهم دیگه بتونیم برای پیشرفت خودمون درامراسلام تلاش کنیم ان شاء الله...........ادامه مطلب
[ سه شنبه 1391/05/24 ] [ 16:17 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

وقتی بادومترفاصله دوزانو ودرنهایت ادب وسربه زیر ته اتاق نشست وبه زورصداش رو می شنیدم اون وقت بودکه شیرینیش روچشیدم.

وقتی که گفت تابه هم محرم نشیم وارداین خونه نمی شم که شماروببینم اون زمان بودکه درکش کردم

وقتی که بهم گفت زندگیمون مشکلات زیادی داره ولی نهایت تلاشم رومی کنم تابرای شمامشکلات کمتربشه اون موقع بودکه حس کردم خوشبختم

ووقتیکه باعنایت امام زمان بلهههه روگفتم وارد زندگی پرفرازونشیبمون شدم

زندگی طلبگی

تاچشم به هم زدم روز موعودرسیدوباخره منم نصف دینم روکامل کردم وبخاطراینکه برای نصفه دیگش ی خرده راه روبرای خودم هموارترکرده باشم ازدواج بایک طلبه روانتخاب کردم.ازدواجی که اون روعنایت ولطف خدا میدونم وانتخابش کردم که بتونم به هدفم توی زندگی برسم.ازدواجی که توی همین مدت کم آثاروبرکاتش رودیدم وتصمیم گرفتم همسرکسی بشم که همونی بودکه آرزویش راداشتم.مسیرزندگیم بایک انتخاب به کلی تغییرکرد.ازدواج کردم تاسنت پیامبرم رااجراکنم ان هم باکسی که لباس پیامبرم رابرتن خواهدکردانشاء الله.

خوب دیگه کلیشه ای نوشتن بسه.دیگه خودمونی بشم.راستشابخوایدعاشق شدم......عاااااشق.بخاطرهمینم یک ساله ازتون یادی نکردم.وارد وادی زندگی متاهلی ومخصوصازندگی طلبگی کلی مشغله داره براخودش.همسری جوونم طوری مناشیفته خودش کرده که وبلاگ نویسی برام شده افسانه.خودمونیم تواین دورو زمونه که پسرا ابروبرمیدارن غیرت روبه کلی گذاشتن کنار و روزی بایکی دوست میشن طلبه هاباصورت های نورانیشون چه دلبری های که نمی کنن ونمونه ی بارزش همسربنده!!!!!!!!!!!خداروشکرتااین لحظه ازانتخابم پشیمون نشدم ونخواهم شد....انشاء الله

شایدازدواج کردن درهمچین سنی یک رسالتی روبرعهده من گذاشته و اونم اینکه علاوه براینکه سنت رسول خدا(ص)رو به جاآوردم وهرچه زودتربرای کامل کردن نصفی ازدینم اقدام کردم شایدشاستگی این روداشته باشم که به دیگران ثابت کنم که ازدواج کردن مانع تحصیل نیست وباهرچه بهتردرس خوندن وموفق شدن درامرتحصیلم این فکرغلط رو ازذهن هابیرون کنم

امایک چیزی که درطول دوران طلایی وزندگی پربارباحاج آقاجوووونم بهش رسیدم وتجربه کردم اینکه مشکلات انقدری که مافکرمیکنیم مشکلات بزرگی نیستن ودراصل مینی مشکلن.......وااااای حالاتوی سن کم ازدواج کنم غذاکه بلدنیستم درس کنم!!!!!!!وااااای ماشین وخونه نداریم چه خاکی برسربریزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟وااای ووووووی نق زدن های مادرشوهرررروچطورتحمل کنم وهزارجوور واااای های دیگه مشکلات صغیری هستن وتاوقتی باهاشون مواجه نشیم فکرمیکنیم مششششکککللللن ولی وقتی باهاشون روبه روشدیم میفهمیم که اونطورکه فکرمیکردیم نبوده وباتوکل به خداحل میشن ومیگذرن.

حالایک مسئله ای پیش اومده اونم اینکه بنده حاج خانوووم همسرطلبه ازاین به بعدکه خواستم دست به کیبردبشم البته اگه خداخواست!! به چه موضوعاتی اشاره کنم؟؟؟موضوع اصلی وبلاگ یادرموردزندگی باحاج آقاجووونم؟انتخاب باشماست

خوب دیگه الاناس که دیگه همسری کاسه ی صبرش لبریزبشه وبامهربانی خانومشون روصداکنه که عزیزم بیا دمی هم باماباش.....اوووووومدم من که تمام عمرم باشمام    ان شاء الله....یاحق


برچسب‌ها: ازدواج, زندگی طلبگی, همسربودن
[ چهارشنبه 1393/05/22 ] [ 22:44 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

اللهم عجل لولیک الفرج

مهدی دین راثناخوانم چه غم باشد مرا            عاشق آن ماه تابانم چه غم باشدمرا

گرچه طول غیبت اوطول اندوه من است        انتظاراوست ایمانم چه غم باشدمرا


آنچه ازروايات قابل استنباط است اين است كه غيبت امام عصر(عج) يك رازبزرگ اللهي است.مسئله ي غيبت مساله اي غيبي است ومعناي آن نيزپوشيده ماندن ومستوربودن است وبه همين جهت علت حقيقي وواقعي غيبت هم چنان پوشيده است.بااين حال برخي ازحكمت هاي غيبت رامي توان اينگونه بيان داشت:

1-استمرارحيات امام زمان(عج):

عموم انبياوامامان معصوم عليهم السلام درطول تاريخ توسط دشمنان خودموردازارواذيت قرارگرفته اندبه گونه اي كه اكثرآنهافرصت نيافتند آنگونه كه ميخواستندجامعه رارهبري وهدايت كنندودرنهايت به دست آنهاكشته مي شدندوبدون ترديدچنين سرنوشتي درانتظارحضرت مهدي(ع)نيزبوداماازآنجاكه آن حضرت آخرين حجت اللهي است بايدوعده خداكه تشكيل حكومت عدل اللهي درسراسردنياست محقق شودازهمان ابتداجباران وصاحبان قدرت درپي قتل اين وجودمقدس برآمدندوخداوندبه وسيله غيبت جان آن حضرت رامصون داشت تادرفرصت مناسب ظهوركندووظيفه اللهي خويش راانجام دهد

2-غيبت عدم التزام وبيعت باحاكمان:

ازآنجاكه حضرت مهدي(عج)آخرين حجت اللهي وماموربه تشكيل حكومت جهاني است نبايد حتي براي يك لحظه زيرفرمان ديگران باشدوحكومت كسي رابپذيرد.ازاين رومساله غيبت براي آن حضرت مقدرشده است تاهنگامي كه همه موانع برطرف شداوبه اذن اللهي ظهورنمايدهيچ گونه التزامي به تحمل حكومت جوروغاصب نداشته باشد،بتواندباآزادي عمل،ماموريت خطيرخودراسامان بخشد

3-غيبت وآزمون اللهي:

دراين دنيازمينه هاوصحنه هاي گوناگوني جهت امتحان وآزمايش بشرمهياشده است كه ازجمله آنهاموضوع غيبت حضرت مهدي(عج)است.غيبتي كه حضرت باري تعالي امت اسلامي رابه وسيله آن آزمايش ميكند.درنتيجه عده اي باايمان راسخ،درزمان غيبت،وجودآن حضرت راتاييدمي كنندوعده اي آن راتكذيب نموده وبرخي هم به ديده ترديد مينگرندوخوشابه سعادت آن افرادي كه ازاين امتحان سرافرازخارج شوند

انتظارفرج:

انتظاريك حالت رواني به همراه درنگ وتامل است .انتظارعمل است،آن هم افضل وبزرگترين اعمال وياعبادت است آن هم محبوب ترين عبادت وعمل.

انتظاررامي توان به دوقسم تقسيم كرد:

1-انتظارمثبت یاشيرين كه سازنده،تعهدآور،مسئوليت آفرين،تحرك بخش،جهادگر،ظلم ستيزو...... است كه نوعي عبوديت وبندگي شمرده ميشودوائمه معصوم(ع)وبزرگان دين برآن تاكيددارند

2-انتظارمنفي ياتلخ كه ويرانگر،اسارت آفرين،فلج كننده،ظلم پذير،بي تحرك،ناامن و........است كه نوعي اباحي گري وسرسپردگي به طاغوت مي باشد

آيابه راستي مي توان باورداشت وحتي تصوركردانتظاري كه صداي آن ازامواج بلندكلام معصومين سلام الله عليهم اجمعين شنيده مي شود به معناي دست روي دست گذاشتن وبه انزوانشستن،خاموشي گزيدن وبه فسادكشيده شدن باشد!!!!!!!!!!!!!

ادامه دارد...............


برچسب‌ها: مهدویت, انتظار, امام عصر
[ یکشنبه 1392/04/02 ] [ 22:59 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

سلام عليكم ورحمت الله وبركاته.پوزش به دليل تاخيرتوي بروزشدن وبلاگ،به بزرگواري خودتون ببخشيد

نميدونم شمام دقت كرديد دم دماي عيد كه ميشه وحال وهواي علف جوشي ك برجوحاكم ميشه ديگه هيچ احدالناسي حوصله ي هيچ كاري رونداره!!!!!!!!!!!!!

توي پايگاه بودم وداشتم ي جورخودماسرگرم ميكردم كه صداي حرف زدن چندنفر منوبه خودشون جلب كرد يه خورده كه بيشتردقت كردم فهميدم بله!@ بحث وضعيت اقتصاديه وبچه هام خوب دورگرفتن .ديدم هركس داره يه چيزي ميگه وباديگري بحث ميكنه يكي داشت ميگفت :اين چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟يه مانتوخريدم 90هزارتومن،اون يكي ميگفت:پسته شده كيلويي 50هزارتومن پس چرابازرسي وجودنداره؟؟؟؟؟؟يكشون ميگفت: گندزدن به قيمت هاوهيچ كس هم نيست به دادمردم برسه.همين طور كه داشتم به حرفاشون گوش ميكردم ديدم يهو همشون ريختن تواتاقم و انگاركه متهم گيرآوردن ازمن توضيح ميخواستن ويه جورايي انگارازمن طلبكاربودن. خلاصه هركاري كردم كه يه طوري بپيچونمشون يااين بحث روموكول كنم برابعدنشد كه نشد.منم يه خورده مكث كردم ويه جورايي كه انگاربالامنبرباشم شروع كردم به حرف زدن:خوب ببينيد عزيزاي دلم!!!!!!!!!!!!!!قبول دارم گرونيه ووضعيت اقتصادي هم بده ولي خوب مابايد ببينيم توي اين شرايط چه وظيفه اي داريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بايد بدونيم كه چه كاري بايد انجام بديم؟؟؟؟؟؟مااون امتي هستيم كه درمقابل كشف حجاب مقاومت كرديم وتن به زورگويي دشمنان نداديم وانقلابمون روبه پيروزي رسونديم،مادران مافرزنداني روتربيت كردن كه تونستن هشت سال درمقابل جنگ تحميلي مقاومت كنن وتن به ذلت وخواري ندن@ توي جنگ واون سختي هاكدوم يكي ازبچه هاي ما مرغ وبرنج وپسته داشتن؟؟؟تازه توي اون شرايط سخت زيرتوپ وتانك نه تنها باهم نزاع نداشتن بلكه همه ي سختي هاروبه جون خريدن تاحتي يك ذره ازخاكشون رودست دشمن ندن.كدوم يكي ازبچه هاي جنگ توي جبهه وسرسفره ي هفت سين پسته داشتن ؟حالاخداروشكر مانه ستم شاه بالاسرمونه ونه زيرتوپ وتانك دشمنيم بلكه رهبردل سوزي داريم كه دارن تمام تلاششون روميكنن تامشكلات روحل كنن،حالاماقرارنيست كه بدون برنج ومرغ وپسته بميريم كه!!!!البته دورازجون هممون.مگه قديم كه اينهاوجودنداشت اتفاقي افتاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟درضمن رزق وروزي ماكه دست آمريكا وابرالقدرت هاي جهان نيست!!!!!!روزي ماروهمون كريمي ميده كه تابه حال هيچ يك ازبندگانش روبدون رزق وروزي رهانكرده!!!!!!!!!!رزق وروزي مافقط وفقط دست خداست.همين طورداشتم توضيح ميدادم كه يهو انگاريكي روبرق گرفت گفت:خوب بفرماييد ببينيم وظيفه ي ماچيه؟؟؟؟؟؟؟يه اخمي بش كردم وگفتم:بچه جون به تويادندادن وسط حرف بزرگتراحرف نزني؟؟؟؟؟؟؟بيچاره ازخجالت سرخ شدو سرشاانداخت پايين.خنديدم وگفتم شوخي كردم گلم به دل نگير!!!!!بله درسته مابايد بدونيم چه وظيفه اي داريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اولا:بايد توكلمون به خداباشه وحتي به گفته ي خودخدا:نمك غذامون روهم ازآفريدگارهستي بخوايم وغيراون به هيچ احدالناسي چشم اميد نداشته باشيم

دوما:مابايد اتحادمون روحفظ كنيم

سوما:نبايدجو روالكي شلوغش كنيم وچوبندازيم بين مردم كه فلان جنس گرون شده وووو......

چهارما:اگرهم جنسي گرون شد نخريم تاقيمتش بيادپايين

باوركنيد همه ي مشكلات تموم ميشه به شرطي كه ماصبروتحمل گذشته روداشته باشيم وهيچ وقت پشت ولايت فقيه خودمون روخالي نكنيم

ديگه هرچي به مغزم فشارآوردم كه چيزديگه اي بگم نشد.ديگه چيزي به ذهنم نميرسيد مطمئن نبودم كه راضي شدن يانه ولي خوب تااومدم بگم:بفرماييد سوالي هست ديگه؟؟؟/ديدم باحالت دودلي تشكركردن ورفتن بيرون.........ازخداميخوام تابه همه ي ماصبردرمقابل مشكلات روعنايت كنه ومشكلات روهم به بزرگواري خودش حل كنه

اللهي آمين ياحق


برچسب‌ها: اقتصادي
[ یکشنبه 1391/12/27 ] [ 22:21 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

بسم رب الاسلام

شجره طیبه صالحین تموم شده بودکه بعدازیه خورده گفتگو بابچه هاکه ماشاء الله هرکدوم بایه مدل مو،زیورآلات مختلف،وابروهای بادبرده حاضرشده بودن ازمحل برگزاری حلقه صالحین اومدم بیرون وخوش حال بودم که باخره این یه جلسم به خوبی تموم شدوبچه هازیاد ازحرفام عیب وایرادمدل91ی نگرفتن

 که یهوباصدای یکی ازبچه ها سیخ وایستادم

خواهر خواهر صبرکن.

برگشتم دیدم ماشاء الله ازقبلیا مدل مو وابروهاش خوش فرم تربود.

لبخندی زدم وگفتم:جانم؟گفت: سلام خواهر گفتم :علیک سلام عزیز.کاری داشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//گفت: بله چندلحظه میخواستم وقتتون روبگیرم گفتم: بفرماخوش تیپ 

 نگاهی به تیپش انداخت ومقنعه اش رویه خورده جلوکشید.یه نیشخندزدم وگفتم: راحت باش.من که مهم نیستم جلواون باید روسفید بشی. گفت: توراخداشمادیگه بس کن.گفتم: چرا؟؟؟؟؟؟خوب چی شده؟؟؟

گفت: همه گیرمیدن ولی شماگیرنده شماریشه مشکل روپیداکن. بعدازحرفات یه خورده امید پیداکردم که شمامثل بقیه نیستی که همه چیزروبه رخم بکشی ولی...........

گفتم: ولی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گفت: شمام مثل بقیه.خوب بگذریم.سوالی داشتم. گفتم: یکی طلبت. حیف وقت ندارم وگرنه حالتو بادوتا فحش بچه مثبتی میگرفتم .سرخ شد وازتعجب نزدیک بودشاخ دربیاره گفت: چی؟؟؟؟؟؟؟؟یه خنده ای زدم وگفتم: هیچی بیخیال.خوب بفرماسوالت؟

انگاربرق گرفتش شروع کرد به آه وناله وگلایه

آخه دین براچی اومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ماچه نیازی به دین داریم؟؟؟؟؟؟؟بلفرض به دین نیازداشته باشیم چرااسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هاها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟اه همش بکن ونکن همش دستورای سخت چرانمیزارن خودمون راهمون روپیداکنیم؟؟؟؟؟؟؟؟/نمیشه دینمون زردشتی باشه؟؟؟؟؟؟؟؟/

زل زدم توچشاش و گفتم: اجازه هس؟؟؟؟؟؟؟؟گفت: بله بفرما.منم یه خورده جم وجورتروایستادم وشروع کردم به تجزیه وتحلیل

خوب عزیزم ببین اینطورنیست که انسان به وجوداومده باشه وبعد دین برای زندگیش اومده باشه تااونوبه راه راست هدایت کنه وبکن ونکن هاروبش دستوربده. انسان براساس دین به وجوداومده تابراساس دین زندگی کنه.پس دین ارزش بیشتری ازیک نوع برنامه داره دین تغییرپذیرنیس وقراردادی هم نیس این ماییم که باید براساس دین تغییرکنیم وخودمون روبااون وفق بدیم.اماماچه نیازی به دین داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خوب وقتی بپذیریم که انسان براساس دین به وجواومده نه دین براساس انسان اون وقت دیگه ازخودمون نمیپرسیم که دین براچی به وجوامده؟؟؟؟؟؟؟؟بلکه اون روکل زندگمون میدونیم نه این که به بعضی ازدستوراتش عمل کنیم وبعضیش هم بزاریم کنار.نه اصلااین طورنیس.زندگی مابراساس دینه واگه حتی به یکی ازدستوراتش عمل نکنیم به خودمون ضررزدیم.دین مثل آبی میمونه که انسان تشنه به اون نیازداره انسان تشنه نمیتونه نیازش روبه آب انکارکنه،فطرت انسان هم نمیتونه ازدین چشم پوشی کنه شاید این نیاز توی انسان های مختلف به اندازه متفاوت باشه ولی این نیست که اصلاوجودنداشته باشه انسان درهرکجاوهرشرایطی هم که قرارگرفته باشه به دین نیازداره وچون فطرت انسان ازفطرت خداونده پس به دنبال خوبی هامیگرده که دین بهترین پاسخ گوبرای این نیازشه. اگه دین روقسمتی اززندگی بدونیم نه همه زندگی مثل اون بچه ای میمونیم که درغیاب پدرازترسش بادندوناش پسته میشکنه درحالی که نمیدونه اگه به دستورپدر عمل نکنه به خودش ضررمیزنه ودندوناش دردمیکنه وتوزندگیش براش مشکل به وجودمیادمام اگه دین روجدای اززندگی وقراردادی بدونیم درملاءعام نمازمیخونیم ولی وقتی دیگه کسی نبود وجلوچشم مردم نبودیم ازدیوارخونه مردم بالامیریم وهزارتا کارناپسند انجام میدیم درحالی که نمیدونیم این کاربه ضررمونه وتوزندگی دنیوی واخروی برامون مشکل سازمیشه.

 اماچرااسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرازردشت یاهردینه دیگه نه؟؟؟؟؟؟؟ خوب چون اسلام کامل ترین دینه .شماوقتی میخوای زیورآلات بخری یامدل موبزنی نمیری انگشترعهددقیانوس بخری بلکه جدیدترین وبهترینش روانتخاب میکنی یامدل موی هفتصدسال پیش رونمیزنی بلکه جدیدترینش روروی موهات پیاده میکنی

.پس دین که اینقدرمهمه هم باید کامل وبهترین وجدیدترین باشه درست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پرید وسط حرفم و گفت: کی گفته اسلام بهترین وکامل ترین دینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گفتم: ماشالاچندماهه ای؟؟؟؟؟؟؟یه خورده صبرکن میگم برات

خوب چون توی دین اسلام کامل ترین وجامع ترین وبهترین راه وروش برای زندگی انسان اومده مثلا توی ادیان دیگه استفاده طلا برای مردآزاده ولی توی دین مانهی شده چون به بدن مرد ضررمیزنه و الحمدلله دانشمندان ثابت کردن وخیلی چیزای دیگه.همین طور هیچ تحریفی دراون صورت نگرفته .مثلاتوی ادیان دیگه هم خوردن شراب نهی شده ولی به خاطره تحریفاتی که توی اون ادیان صورت گرفته پیروانش به راحتی ازشراب استفاده میکنن درحالی که دردین اسلام اینگونه نیس .وازهمه چیزسخن گفته وبرای هرچیز کوچیک هم دستور خاص خودش روصادرکرده پس معلومه که جدیدهم هس وکهنه وقدیمی نمیشه مثلا احکام اقتصاددردین افتاد؟خوب پس عقل قبول نمیکنه که آدم تواین دوروزمونه بره سراغ ادیان دیگه وبه صلاحشه که مسلمان باشه.البته نه این اسلام ارثی که برای تبلیغش نمازوروزه رومثال میزنن وتمام انسان باید بره درمورد اسلام حقیقی تحقیق کنه وبپرسه وباعقل ومنطقش به خوب بودن اسلام ودلایل دستوراتش یابه قول شمابکن ونکن هاش پی ببره افتااااااااااااااااااد عزیز؟

ازنگاش معلوم بود که هنگ کرده ودیگه نمیتونه حرفی بزنه.رفت جلو آینه وآرایشش روپاک کرد وفقط همین جمله روگفت ورفت:خواهردعاکن بتونم خوب انتخاب کنم التماس دعا یاعلی.....

منم همین طورکه داشتم نگاش میکردم زیرلب این دعارو کردم وبعدشم به پناه حق سپردمش:

اللهی خودت راه بلدی ماروبه بهترین راه هدایت کن وقدرت انتخاب صحیح روبه ماعنایت فرما

اللهی آمین

التماس دعادلاوران یاحق

 

[ دوشنبه 1391/10/04 ] [ 23:31 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

بسم رب الشهدا وصدیقین

السلام علیک یااباعبدالله


 www.taknaz.ir - تصاویر مخصوص محرم و عاشورای حسینی

زمزمه عشق چیست؟ ذکزثنای حسین  

کعبه دلهاکجاست؟ کرب وبلای حسین

به راستی که اسلام هرچه دارد ازکربلادارد.امامگردرکربلاچه اتفاقی افتاده است که  یکی ازعلت های زنده بودن اسلام ازکربلاست؟مگرعزیز زهراچه کرددرروزعاشوراکه این چنین حماسه اش پابرچامانده است وهنوزکه هنوزاست بعدازچندقرن ازیادماامت شیعه نرفته است؟اینکه امام حسین (ع)چه کردویارانش چگونه اورادرشهادتش یاری دادندچیزیست که درمنبروروضه باتمام وجودبایددرک کنی وسر و راز درونش رابیابی آن هم بامعرفت

اما اینک یک سوال:بعدازعاشورای حسینی وحماسه کربلا من وتوچه کرده ایم؟آیابوده ایم آن چنان که مولایمان میخواهد؟آیاکربلارادرتمام زندگی خودتصورکرده ایم؟آیاهمچون عباس پشتیبان ولی زمان خودبوده ایم؟اصلاازکربلاوحماسه عاشوراچه درسی گرفته ایم؟ کل یوم عاشورا کل عرض کربلا برایمان چه  مفهومی داشته است؟آیاواقعابه این نکته عمل کرده ایم یافقط شعاربوده است؟ ازکربلابرایمان چه مانده است؟فقط دهه محرم یا.............

عاشوراوتک تک لحظه های آن اتفاق افتادتااسلام تار شده رنگ حقیقی به خودبگیردواسلام حقیقی نشان داده شود.عزیزفاطمه شهیدشد تابرای من وتو درسی باشدوعبرت بگیریم ازکربلا درزندگی خود بهره ای ببریم تادوباره مرتکب خطای امویان نشویم وراه حق وحقیقت رابشناسیم علی اکبرتیرخوردتامابدانیم برای زنده ماندن اسلام همه تکلیف داریم وبزرگ وکوچک معنی ومفهومی ندارد

 اما............بعدازعاشوراچه بایدبکنیم؟

عاشورابرای من وتوبر پاشد تااسلام بماندوماهم بتوانیم درسایه اش بمانیم.ماهم باید درتمام مراحل زندگی واقعه عاشورارا مدنظرداشته باشیم.بدانیم که هرچه اماممان گفت همان است.باید اززینب (س)الگوبگیریم وحجاب رابه هیچ چیز نفروشیم.باید بامعرفت به اهل بیت زندگی کنیم وازسیره آنهاپلی برای رسیدن به خدااستفاده کنیم.بایدصحنه های کربلارو بشناسیم وبامعرفت برای امام مظلوممون اشک بریزیم.باید طوری عزاداری کنیم تا مشک معرفتمون رو به خیمه ظهور امام عصرمون برسونیم ومانند عباس برای پرکردن مشک بی چون وچراتسلیم امر ولی خودباشیم.بایدبدانیم که برای دفاع ازاسلام وحقیقت های زندگی جان وخون ماکه باارزش ترورنگین ترازخون اماممان نیست.پس دراین راه ازهمه چیزخودبگذریم. باید ازارزش های اسلامی که برای اون امام حسین(ع)واهل بیتش سختی های اسف باری روتحمل کردن،دفاع کنیم واونهاروارزشمندبشماریم.حال که محرم است وفرصتی دوباره مهیاشده است چه خوب است پیمانی باتمام شهداببندیم تابعدازاین حسینی وارزندگی کنیم وعاشورارادرتمام مراحل زندگی خودمون تداعی کنیم کافیست بادلی زلال عهدببندیم واز خداواهل بیت کمک بخواهیم.اشک برای مظلوم فاطمه(س) مقدس است پس قدر گریه های خودروبدونیم/عزیزان قدرخودتون روبدونیدوازخدابخواید رشته ی معنویتون روباامام حسین(ع) واهل بیت قطع نکنه.دراین شبهای قشنگ به یادماهم باشد التماس دعا یاحق

 


برچسب‌ها: محرم, عاشورا, کربلا
[ دوشنبه 1391/08/29 ] [ 22:18 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

بسم رب الکعبهاللهم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک

به راستی که حج غیرازقربانی کردن هوای نفس چیزی نیست

باسلام.خوب به اصطلاح بدون مقدمه بریم سراصل مطلب.راستش حال وهوای مراسم حج وصحرای عرفات رومنم تاثیرگذاشته وومنویه جورایی برده توحس وحال حاجی شدن خودم براهمین تصمیم گرفتم یه مطلبی هم درمورد حج بنوسیم.توی این روزای عزیزماروهم دعاکنید

بسم الله........حج چیست؟ اگرازیه روحانی که هرسال به سرزمین حج مشرف میشه این سوال روبپرسی شروع میکنه همه اعمال حج روبرات بگه ومخ شمام مثل مخ من که توجلسات آمادگی قبل ازحج هنگ کرد هنگ میکنه ازاینکه چه قدرسخته وازاین حرفاولی من کاری به اعمال ظاهری حج ندارم که اگه درست انجام انجامشون ندی زن وشوهر به هم نامحرم میمونن والی آخر...........

من میخوام ازته دل حج روبراتون توصیف کنم وبایه نگاه دیگه ازحج براتون بگم.حاجیا توی مناسک حج اعمال زیادی انجام میدن مثل: پوشیدن لباس سفید،طواف،سعی بین صفاومروه،رمی جمرات،قربانی و....اماهمه اینا ازروی حکمت خداوندبوده ودرباطن هم معناومفهوم خاصی داره مثلا وقتی  لباس سفید یاهمون کفن روبه تن میکنی باید یادت باشه که روزی هست که بدون اختیار کفن به تنت میکنن واون وقت خودتی واعمالت پس تاتوی این دنیایی مراقب اعمالت باش وتوشه ذخیره کن یاوقتی داری طواف میکنی باید همه ی توجهت به خداوند باشه وبه غیرازاون هیچ توجهی نکنی وبه دنبال گمشده خودت باشی نه دوراون خونه سنگی داخل اون که چیزی نیس باید ازته قلب وبامعرفت به دنبال گمشده خود یعنی همون خدایی که همیشه کنارته وتوگمش کردی بگردی ولی بیشترما نه تنها به دنبال گمشدمون نمیگردیم بلکه همه چشممون به دوروبره وداریم آپارتمان های سعودی رونگاه میکنیم وبه دنبال پی بردن چند طبقه بودن این ساختمون هاییم یااگرهم حواسمون به خانه کعبه باشه به فکرهرچیز وهمه کس هستیم الا خداوند  یاوقتی که درحال انجام دادن رمی جمرات یاسنگ زدن به شیطان ظاهری هستیم باید دراصل وجودخودمون هم شیطان رونابود کنیم وبرای همیشه مراقب وسوسه های اوباشیم ولی ما نه تنها به این فکرنیستیم واین تفکرفقط دراون لحظه به سراغمون میاد تااینکه ازحج برگشتیم این رمی روفراموش میکنیم ودروغ میگیم،تهمت میزنیم،به نامحرم نگاه میکنیم ووووووهزارتا حرام دیگه ویادمون میره که درصحرای عرفات ازخدای خودمون طلب بخشش کردیم واون بخشنده هم ماروبخشیدوتوبه ماروقبول کرد  وقتی هم که درحال قربانی کردن هستیم باید به این اصل هم توجه کنیم که دراصل باید هواوهوس خودمون روقربانی کنیم وبرای همیشه تصمیم بگیریم که سعادت آخرت ورضای خداوندرومقدم برهمه خواسته هامون بدونیم ولی خدایییش کدوممنون این کارروازته دل انجام میدیم؟؟؟؟؟؟؟آیاواقعا این حج واعمالی که ماانجام میدیم بامعرفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیاواقعا باشناخت کافی انجام میگیره؟؟؟؟؟دوستای خوبم اینو هیچ وقت ازیادتون نره که مکه وحج فقط یه نوع وسیلس برای قرب اللهی مثل همه وسیله های دیگه پس باید بامعرفت انجام بگیره تابتونه ماروبه قرب اللهی برسونه واگه غیرازاین باشه تاثیرزیادی روی مانمیزاره وبعدازچند وقت آثارش ازبین میره واین حاجی ماباقبل ازمکه رفتنش هیچ فرقی نمیکنه وهمه اون عهد وپیمان هایی روکه درمراسم حج باخدای خودش بسته یادش میره. انسان برای نگه داشتن مکش باید خیلی مراقب باشه واین کارلیاقت زیادی میخواد واین زمانی اتفاق می افته که مکه رفتن انسان همراه بامعرفت باشه ورسیدن به این معرفت کارزیاد سختی هم نیس فقط توجه میخواد.پس بیاید تصمیم بگیریم نه تنها حجمون روبلکه همه عباداتمون روبامعرفت انجام بدیم تا بتونه ماروبه قرب اللهی برسونه.راستی تایادم نرفته به خاطره مشکلات جسمی وبیماری کوچیکی که برام به وجوداومده شایدنتونم زودبه زود به روزبشم به بزرگی خودتون ببخشید وخیلی خیلی برام دعاکنیدحاجی های آینده حجتون مقبول درگاه اللهی التماس دعا یاحق


برچسب‌ها: حج, خانه کعبه, طواف عشق
[ جمعه 1391/08/05 ] [ 13:29 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

به نام خدای من وخدای تو وخدایی که دراین نزدیکیست

باسلام وباآرزوی لحظات خوش وپرازباخدایی.راستش تواین فکربودم که چه مطلبی براوبلاگ بنویسم که هم جالب وجذاب باشه وهم مطالب بالامنبری نباشه.یادسخنرانی که اون روزاز طرف بسیج توی حلقه صالحین مدرسه داشتم افتادم .اولش فکرنمیکردم که حرفای جالبی ازآب دربیادولی بعدکه متوجه دقت بچه هاوعطششون برای مطالب فطری بیشترشدم گفتم بدنیس خلاصه ای ازاون مطالب روتووبلاگ قراربدم فقط بادقت بخونیدشون التماس دعا

آشتی باخداازطریق......

من عرف نفسه فقدعرفه ربه.به درستی که هرکس خودرابشناسد خدای خویش راهم خواهدشناخت.معرفت النفس ارتباط بامعلوم زندس وعلمیه که انسان باید به خودحقیقیش توجه بکنه وبه نیستی خودش پی ببره تابتونه خدای خودش روبشناسه.بدنیس به عنوان پیام بازرگانی هم که شده یه داستانی بگیم:   بسم الله

یه روزریحانه کوچولویه نقاشی میکشه وخواهرش ازروی عصبانیت اون نقاشی روپاره میکنه.ریحانه گریه کنون میادپیش باباش وبش میگه آجی نقاشیم روپاره کرد.باباش میگه: نقاشی خودت بود؟میگه آره باباش میگه:خودت کشیده بودیش؟میگه بله.باباش میگه خوب حالاخودت روبم نشون بده.ریحانه دستش رومیزاره روقلبش.باباش میگه:اینکه قفسه سینته. دستش روبه طرف صورتش میبره باباش میگه: اینم که صورتته.خودواقعیت روبم نشون بده.ریحانه همون طورکه داشت اشکاش روپاک میکرد آروم گرفت وتوجواب این سوال مبهوت موند.آیاتابه حال من وتواین سوال برامون به وجوداومده؟آگه جوابتون مثبته به ادامه بحث دقت کنید

1-حقیقت انسان ماوراءبدن: انسان یه تن داره ویه من.که حقیقت اصلیش همون من یانفسشه وهمه ادراک مخصوص به نفسشه. نفس انسان میبینه ولی بااستفاده از چشم ونفس انسان میشنوه امابه وسیله گوش

تابه حال دقت کردیدتوی کلاس درس نشسته باشید و درحالی که هم به معلم نگاه می کنید وهم بش گوش میدید البته به اصطلاح جسمی توی این فکرید که برای بیرون رفتن ازمدرسه کدوم گل سرتون روبزنید یااینکه دختری که توراه مدرسه دیدیدچه بدمالی بودنه؟/استغفرالله توبه!!!! وبعدش باصدای خنده بچه هابه خودتون بیایدوازبچه هابپرسیدکه چی شده؟؟؟ ومتوجه بشید که معلم بدجورنگاتون میکنه؟خوب این یعنی اینکه شماازلحاظ جسمی توی کلاس درس بودید ولی حقیقت شما یاخودحقیقی شما که همون نفستونه اون لحظه اونجانبوده

یامثلاتوی خواب.بیشترشماخواب میبینید تابه حال به اتفاقاتی که توی خواب براتون می افته دقت کردید؟جسم شماکه توی رختخوابه درست؟؟؟؟؟؟پس اون کسی که خواب میبینه کیه؟ غریبس؟؟؟؟؟یاگاهی اوقات شماخودتون روتوخواب میبینید درسته؟پس اون کسی که توخواب دیدی مگه خودتون نیستید؟؟؟؟؟پس چی شده؟؟؟؟؟؟؟جسم شماکه تورختخوابه پس این کس که داره خواب میبینه کیه؟؟؟؟؟؟؟درسته خوده شمایید خودشما.خوداصلی شما تشریف میبرید به عالم خواب واین جسم فانی شماتورختخوابه.خوب شمام دارید توعالم خواب حال میکنید درسته؟پس خوداصلی شما جسم شمانیس بلکه نفس شماست.

2ـحضورانسان درشرایط فوق زمان ومکان: تابه حال  متوجه شدیدکه یه اتفاقی براتون بیوفته واحساس کنیدکه این صحنه روقبلا جای دیگه ای دیدید وقبلا دراین صحنه حاضرشدید؟

خوب این یعنی اینکه خودحقیقی شمایعنی نفستون قبلا دراین صحنه حاضرشده وشمابااین جسم فانیتون بعدازچندوقت توی اون صحنه حاضرمیشید وازنزدیک متوجه این اتفاق میشید که بش میگن رویای صادقه.واین معنی روداره که روح فاصله زمانی ومکانی براش مفهومی نداره وهمه جاحضورداره

3-انسان بدون این بدن زنده تراست: وقتی خدایی ناکرده دست شماازبدنتون جداشد میبینید که دستتون جداشد.مرگ هم همین طوره.وقتی زمان مرگ شمارسید شمامیبینید که میمیرید و این جسم ازتون جدامیشه. پس شماهیچ وقت نمیمیرید بلکه بدنتون ازتون جدامیشه وشمابه یک عالم دیگه تشریف میبریددرحدیثی ازپیامبر(ص) نقل شده که وقتی درحال غسل دادن جسد انسان هستند ازاومیپرسن میخوای برگردی؟؟؟؟؟؟؟؟ودرجواب میگه این دارمکافات رامیخواهم چه کار؟؟؟؟؟؟انسان وقتی جسم ازش جداشد پرده های غفلت هم کنارمیره ومیتونه قیامت وبرزخ رومشاهده کنه.پس مرگ زیادم بدنیس درسته؟؟؟؟؟

4-تن ابزارکمال من:این همه سرتون رودرداوردم که بگم این بدن فقط یک وسیلس واگه مامتوجه این حقیقت باشیم همه مشکلاتمون حله چرا؟؟؟؟؟؟؟؟چون وقتی بدونیم که خداوند این تن روبرای ماقرارداده تاازش برای رسیدن به کمال استفاده کنیم وفقط وفقط یه وسیلس اون وقت دیگه ساعت 6 صبح ازخواب بیدارنمیشیم که یک ساعت جلوی آینه وایستیم وخودمون روآرایش کنیم،دیگه لازم نیس سرصف معلم پرورشی وایسته مثل عزرائیل وهمش هشداربده که این کوهان هاروازسرتون بردارید،دیگه حتی به قیافه دخترهمسایه نگاه هم نمیکنیم چه برسه به اینکه بش شماره بدیم وتونخش باشیم وووووووووووالی آخر درسته؟ عزیزان وقتی شمایه پتوداشته باشید هم میتونید توی شب سردزمستون اون روروخودتون بندازید وتخت تاصبح بخوابید وهم میتونید بندازیدش کنارو تاصبح ازسرما قندیل ببندید این جسم هم همین طوره.هم میتونید درجهت کمال خودتون ازش استفاده کنید وهم میتونید به بدترین شکل ممکن به کارببرید.پس زیادبه جسم توجه نکنید به اصل وجودتوجه داشته باشید اوکی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امیدوارم زیاد خستتنون نکرده باشم میدونم زیادشد ولی ازاین خلاصه ترنمیشد خلاصه به بزرگواری خودتون ببخشید وبرای من هم دعاکنید. به امید ظهور مهدی موعود(عج) وبرای سلامتی امام خامنه ای صلوات یاعلی مدد یاعلی

 


برچسب‌ها: معرفت النفس, حلقه صالحین, خودشناسی
[ چهارشنبه 1391/07/19 ] [ 20:34 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

بسم رب مهدی (عج)

اللهم عجل لولیک الفرج

باسلام به همه شماعزیزان.امیدوارم توی این مدت خستتون نکرده باشم.هرچی باشه مطالبم به خوبی مطالب شمانیست وقلمم هم مثل قلم شماروون نیست. خوب بگذریم.اوایل مهرودرس ومدرسه خوش میگذره؟؟؟؟؟؟

اشتباه نشه.میدونم که همه شماعزیزان محصل نیستیدوبعضی هاتون هم دانشجوهستید، بعضی هاتون هم پدرومادرمحصل ودانشجووبعضی هاتون هم معلم واستادمحصل ودانشجوولی خوب اگه یه کم دقت کنیدبرای ماانسان هاهمیشه اول مهره.همیشه داریم خودمون روآماده میکنیم برای زندگی بهترودرس وآینده ی راحت تر.همیشه میخوایم به مراتب بالاتروبهتری برسیم بلکه شاید قلبمون آرامش پیداکنه درسته؟؟؟؟؟؟؟وقتی ازدوران ابتدایی به دوران راهنمایی راه پیدامیکنیم،(البته اشتباه نشه میدونم الآن دوره عوض شده وشده مثل قدیما ششم ابتدایی)ولی مابچه های عصربه اصطلاح خودمون نانوتکلونوزی که یه خورده باکلاس تریم میگیم دوران راهنمایی، خیلی خوشحالیم، بعدوقتی میریم دبیرستان وانتخاب رشته میکنیم یه خورده کلاس بیشتری میزاریم برا دخترخاله وپسردایی که من بافلان معدل رفتم توفلان رشته.(نکته :هرچی انتخابمون رشته های به اصطلاح باکلاس ترباشه دماغ بادکردنیمون هم بیشترمیشه  )بعدوقتی توی کنکور رتبه ی خوبی آوردیم وبه دانشگاه راه پیداکردیم که دیگه هیچی.اونجام بستگی داره به دانشگاه.اگه صنعتی شریف باشه دماغ بادکردنی درحدالمپیاد.اگه دولتی شهرخودمون باشه دماغ بادکردنی درحدتیم ملی واگه پیام نور باشه هم دماغ بادکردنی درحدتیم داماش گیلان.

بعدازاونم که ازدواج مهریه به سال تولداونم ازنوع میلادیش، جهیزیه اونم همش ازنوع مارک خارجی ،خونه توی بالای شهرتهران،ماشین آخرین سیستم  ازنوع خارجیش و الاآخررررررررررر

تااینکه چی؟؟؟؟؟؟بعداز80سال عمرباعزت که چی بگم!!!!!!!!میوفتیم میمیریم  البته دورازجوون شمابعضی هامون اینقدرپستیم وبه فکراین دنیاییم که به این راحتی هاجوون نمیدیم اگم دادیم باهزارتافحش دامادوعروس وهمسایه که ای فلان فلان شده بیوفت بمیردیگه بزاریه نفسی بکشیم.اونم چی؟؟؟؟؟؟؟؟اگه مرگ طبیعی باشه!!!!!اگه بابیماری یابراثرتصادف به دیارباقی شتافتیم هم که دیگه بدتر.البته بعضی وقتاهم باجاروی مادریالنگه کفش مادرزن یاکتک زدن خانووم خونه ازدنیابریم هم که دیگه چه بهتر !!!!!الفاتحه

خداوکیلی ازشوخی گذشته یعنی خدااینقدربیکاربوده (نعوذوبه الله)که ماروبه این دنیابیاره اونم بدون هدف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟؟؟؟اگه یه خورده اطلاعاتمون زیادباشه متوجه میشیم که الآن دانشمندان به این نتیجه رسیدن که خداوندهردستوری داده وهرامری که فرموده یه علتی داشته وبه نفع خودمونه.پس یعنی درخلقت ماکه خیرسرمون جانشینشیم واشرف مخلوقاتیم هیچ هدفی نبوده؟؟؟؟پس حتمایه هدفی بوده درسته؟؟؟؟؟؟؟این که چه هدفی بوده وعلت آفرینش ماکه بلانسبت ازصدتا حیوون بدتریم وفکرنکنم لیاقت اشرف مخلوقاتی روداشته باشیم باخودتون. بریدبپرسید دلیلش روبفهمید.به من چه؟؟؟مگه من روحانی یاحجت الاسلامم یااینکه طلبه پاسخگو؟؟؟؟؟

خوب بگذریم سرتون رودردنیارم لپ کلام اینکه ماکه اشرف مخلوقاتیم وخداوندازآفرینش مایه هدفی داشته بایدیه انتخاب ویه هدفی داشته باشیم که به وسعت روحمون باشه وخیرسرمون به اشرف مخلوقاتیمون بیاد.زشته ماکه اینقدر ارزش زیادی داریم ومیتونیم حتی درمقام ازملائکه هم پیشی بگیریم انتخابی حیوونی وکوچیک وبیخود داشته باشیم مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟بایدیه انتخابی داشته باشیم به وسعت کل جهان چرا؟؟؟؟؟چون روح ماازجنس روح خداونده وخداوندهم به بزرگی کل جهان وعالم که چه عرض کنم به وسعتی که دروصف مانیست هست پس ماهم بایدزندگی هدفداری داشته باشیم نه اینکه به رتبه ودانشگاه وخونه وجهیزیه وشوهرمهندس وزنه دکترمغزواعصاب بنازیم.

البته اشتباه نشه همه ایناخوبه وبرای رفاه حالمون توی این دنیاس.پس اون دنیاچی؟؟؟؟؟؟اون دنیاکشک ودوغ؟؟؟ماست وشیریابه اصطلاح بچه بالاشهریاپیتزاواسنک؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نه فراموش نکنیم که اصل اون دنیاس وهمه این اهدافی که توی این دنیاداریم  فقط وسیلس برای زندگی بهتروخوشبختی بیشترتوی اون دنیا.مابایدبه فکراون دنیاباشیم.چون باخره هرچی باشیم وهرپست ومقامی داشته باشیم وهرنژادی داشته باشیم به هرحال میوفتیم میمیریم.پس ماکه میدونیم این دنیاوچیزایی که توش وجودداره همش فانیه،پس بایداصل ومبدازندگی خودمون رواون دنیاوخوشبختیش قراربدیم.میدونم حالااین سوال براتون پیش اومده که چه انتخابی داشته باشیم که به سعادت دودنیابرسیم؟یااینکه چه چیزی رومبداواصل انتخاب وهدفمون قراربدیم؟جواب فقط یه کلمس  اسلام   .

فقط اسلام ودستوراته خداونده که میتونه ماروبه سعادت دودنیابرسونه وراه وانتخاب درست روبه مانشون بده . به بیانی ساده ترانجام واجبات وترک محرمات.به قول یکی ازاستادان که میگفت شماواجبات روانجام بدیدومستحبات روترک کنید باقیش پیش کش .امیدوارم اول ازهمه خودم بتونم عمل کننده باشم وبعدازاون شماعزیزان هم ازاین مطلب استفاده کافی کرده باشید.التماس دعایاعلی مدد


برچسب‌ها: انتخاب هدف, آینده همراه با خدا
[ یکشنبه 1391/07/02 ] [ 14:51 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

بسم رب محمد (ص)

السلام علیک یارسول الله یاحبیب الله

سلامی به دردناکی وناراحتی وقایع تلخی که ازصدراسلام تابه الآن برسراسلام ومسلمین واردشده است.نمیدانم چه بگویم وچه بنویسم اصلامگرحرفی برای گفتن وجودداردکه برسرزبان ناتوان من جاری شود؟ای کاش هیچ وقت نبودیم تااین وقایع رانمیدیدیم .خاطرم هست زمانیکه حکایت ازچادرخاکی زهرا(س)، مظلومیت وخانه نشینی مولایمان علی(ع)، دردهای نابه هنجارمظلوم کربلاحسین(ع)،غریبی وتنهایی ائمه بقیع(ع)وووو.........رامیشنیدیم امیدمان به آن بودکه آن روزی میرسدکه مولایمان، پیشوایمان، امام عصرمان، مهدی موعود(عج)میایدومنتقم این همه ستم ودوا ومرحم دردمیشودولی الآن.............ولی الآن که خبرتولیدوانتشارفیلم موهن آمریکایی  وتوهین به رسول الله راشنیدیم باخودمان گفتمیم امامافکرنمیکنیدکه مظلومیت اسلام ومسلمین دیگربس است وبایدبیایید؟؟؟؟؟؟مهدی جان قلب های مظلوم وستمدیده مامسلمانان وچشم های پرازاشکمان به جاده های انتظاردوخته شده است تابادیدن شماتسلایی پیداکند

واماتوای مسلمانی که ازاین فاجعه اطلاع داری واین متن رامیخوانی،بدان که پشت کارهای این کارگردان صهیونیستی وهمه ی همکارانش دست هایی است که چندین وچندسال است کمربسته واراده ی این کرده اندکه من مسلمان وتویه شیعه را نابود سازند.درطول اینسالها توطئه های مختلفی انجام دادندتاماراازدین وایمان وهدف خودجداسازندولی این کوردلان وبدبختان نمیدانند که مامسلمانیم وازهرنژادوسرزمینی هم  که باشیم فرقی نمی کند بازهم مسلمانیم وپیامبرمان محمدمصطفی(ص) ولی امرمان است وهیچ وقت اهانت به او واهانت به پیروانش رانپذیرفته ونمی پذیریم.این کوردلان ناموس مارامقابل دوربین های خود لخت کردند،برادران مارادرتونس ومصرولیبی به قتل رساندند،دانشمندان هسته ای ماراشهیدکردندو..........ولی نمیدانند که مامسلمانیم وغیرت مسلمانی دروجودمان رخنه کرده است.بازهم مانندهمیشه درتظاهرات روزجمعه 24/6/91شرکت میکنیم تابه همه جهانیان ثابت کنیم که مسلمان واقعی هستیم وتاپای جان برمقدسات خوداستوارمی مانیم

والسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته

 


برچسب‌ها: مظلومیت اسلام, فیلم اهانت آمیزبه پیامبر
[ پنجشنبه 1391/06/23 ] [ 23:37 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]

 

اسلام میگه:اگه دونفرنامحرم دریک جای خلوت باشندسومین نفرشیطان است وآسیب بیننده دختر

ما چه می کنیم : ما کلاس خصوصی برا دخترمون می گیریم که استادش مرده یا از یکی از پسرای فامیل می خوایم که کلاس جبرانی برا دخترمون بذاره و اونا هم ظرف چند روز به مقامات عالی عرفانی می رسند دیگه تو آسمونا سیر می کنند و میگن : 
صفایی ندارد ارسطو شدن
خوشا پر کشیدن پرستو شدن

 

 

 

 

 

اسلام میگه :  اگر مردی بخواهد زن دوم اختیار کند باید تمکن مالی داشته باشد و بتواند بین آنها با عدالت رفتار کند

ما چه می کنیم : ما میگیم نردبان موفقیت را باید پله پله بالا رفت فعلا زن دوم را بگیریم بعدا خدا کریم است و ..
ما همون کار را برای شوهر خواهرمون نمی پسندیم و با همکاری همسر و مادرمون برای شوهر خواهرمون دادگاه صحرایی تشکیل میدیم تا فیلش یاد هندوستون نکنه

 

 

اسلام میگه : اگه مسلمونی فریادبزنه مسلمونا به دادم برسین و شما به دادش نرسین ، مسلمون واقعی نیستید

ما چه می کنیم : میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
میگیم یه سر دارم و هزار سودا
میگیم کشورای دیگه به ماچه ؟

 

اسلام میگه : با بچه ها مهربان باشین ( امام حسن و امام حسین (ع) هنگام نماز پیامبر (ص) روی دوش ایشان سوار می شدن )

ما چه می کنیم : با بیش از یک متر و نیم قد و بیش شصت کیلو وزن دست بچه می گیریم از  صف نماز می اندازیمش بیرون چرا؟خوب معلومه چون به سن تکلیف نرسیده واگه وایسته توصف نماز، نمازماهم اشکال پیدامیکنه.بعدشم انتظارداریم همین بچه وقتی بزرگ شد، عابدهزاروچهارصد
ساله دربیاد0
شرمنده ام خدا
با همون هیکل غول آسا پا برهنه بچه را دنبال می کنیم و تا از مسجد بیرونش نکنیم خیالمون راحت نمیشه ( شیطان هم چنین قدرتی نداره در فرار دادن بنده از خدا )

 

اسلام میگه : اگر خدا را دوست دارید  هرآنچه دستورداده انجام بدیدیعنی انجام واجبات وترک محرمات.ورضای خدارامقدم برهرکاری بدانید

ما چه می کنیم : ما زمان انجام واجبات که هرکدوم آسون بود وزیاد دنگ وفنگ نداشت انجام میدیم.زمان ترک محرمات هم که دیگه هرکدوم به مزاجمون سرداومدترکش میکنیم .رضای خداهم که دیگه اصلامهم نیس.خوب معلومه رضای دوست وپسرخاله ودخترعمه مهم تره!!!!!!اگه توعروسیشون نریم ناراحت میشن دیگه!!!!!!زشته.آبرومون میره.درسته؟؟؟؟؟؟؟؟//

 

 

اسلام میگه :اگرفرزندانتان به سن ازدواج رسیدند، مقدمات ازدواج آنهارافراهم کنید.وازدواج رامقدم برهرکاردیگری بدانید

ماچه می کنیم:نه تنهامقدمات ازدواج بچه ی نازدردونمونافراهم نمیکنیم بلکه میگیم اول درس ودانشگاه وفوق لیسانس وکاروگواهینامه رانندگی وهزارجورکوفت وزهرماردیگه بعداگه وقتی هم براشون موند میفرستیمشون خونه بخت البته اگه تااون موقع نشده باشن بدبخت

 

اسلام میگه :اول انجام واجبات وبعدازآن انجام مستحبات

ماچه می کنیم:اندازه موهای بدنمون نمازقضاوروزه قضاوخلاصه عمل واجب انجام نداده داریم.بعدازاون طرف سالی دوبارمیریم مکه، اگه وقت کردیم نمازمستحبی میخونیم، روزه نمیگریم میریم مشهدکه شبای قدراونجاباشیم، میریم حموم بااین که میدونیم آب کمه وخشک سالیه حتما باید غسل مستحبی انجام بدیم کما اینکه شاید غسل واجبی برگردنمون باشه ووووووهزارجورکارای عجیب وغریب دیگه............

 

اسلام میگه:وبه الوالدین احسانا   به پدرومادرخودنیکی کنید

ماچه می کنیم:به محض اینکه یه خورده ازاینترنت وفیس بوک وچت واین جورچیزاسردرآوردیم دیگه یادمون میره که یه زمانی بچه بودیم وقدرت پروندن یه پشه روهم نداشتیم.حالادیگه پدرومادر ماله این دوره نیستن ونیازهای مارونمیدون ومادردرک نمیکنن وازاین جور ادارواطوارادرمیاریم مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟//////////

 

اسلام میگه:روابط بین نامحرمان حرام است.البته به استثنائ چندموردکه شامل روابطی که درحال حاضروجوددارد نیست

ماچه می کنیم:دختروپسربه بلوغ رسیدمون روبابچه های نامحرم فامیل برادروخواهرمیدونیم ومیزاریم باهم هرغلطی که میخوان بکنن.باهم دست بدن،توعروسی باهم برقصن، پیامک های ناجوربه هم بدن و.. .........بعدشم ازخودمون فتواصادرمیکنیم که :اشکالی که نداره، خواهروبرادرن ازکوچیکی باهم بزرگ شدن.مهم دلشونه.(ای مرده شوراین دلاشوناببرم که توش به غیراز مرض هیچی نیس)

 

اسلام میگه:بخورید، بیاشامید ولی اسراف نکنید

ماچه می کنیم:میریم حموم، ازاول تاآخرش که حدودا دوساعتی میشه شیرآب روتاته بازمیکنیم  وقصدبستنش روهم نداریم یامهمونی میگیریم ده نوع غذا درست میکنیم که نکنه خدایی ناکرده جلومهموناکم بیاریم وبعدشم که همش رودستمون موند میریزیم سطل زباله

 

 

اسلام میگه:رقص حرام است.به استسناء رقص زن وشوهربرای یکدیگر.البته نظره مراجع در رقصیدن زنان برای هم متفاوت است(توصیه:بنابراحتیاط واجب غیرازهمسرتون برای هیچ کس نرقصیدچون درحال حاضر خیلی ازمحرم هاهم ازنامحرم هابدترند ونامحرم تر)

ماچه می کنیم:تومجالس لهو ولعب جلومحرم هاکه میرقصیم پیشکش.جلو هزارتانامحرم هم میرقصیم ووقتی فیلممون تواینترنت پخش شد ازتعجب شاخ درمیاریم وهزارجور آسمون ریسمون میبافیم که والله مااین کارونکردیم درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/////////


آیابهترنیست کمی به کارهای خودنظاره کنیم؟وخودرابسنجیم؟که آیاواقعامسلمان واقعی هستیم یانه؟

تعدادکمی ازجملات ازگاهنامه کانون گفتمان قرآنی باتغییرات اساسی


برچسب‌ها: احکام, دستورات اسلام
[ چهارشنبه 1391/06/08 ] [ 11:36 ] [ خادم المهدی (عج) ] [ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

سلامی به گرمی آفتاب سوزان شهر مکه که دین مبین اسلام ازهمان جانشعت گرفت.بنده حقیرقصد دارم اسلام رابه طور زیبا وواقع بینانه همان طور که هست وباید باشدبه شما عزیزان خصوصا نوجوانان وجوانان نشان بدهم . وبرای هرچه بهترشدن وبلاگ صمیمانه منتظرنظرات وپیشنهاداتتون هستم درمورد مطالبی که دوست دارید راجبش بحث بشه حتما اطلاع رسانی کنید به امیداینکه همه مابتونیم رهروان وپیروان صادق اسلام باشیم وبرای ظهور مهدی موعود زمینه سازی کنیم پس به امیدظهورش صلوات التماس دعا یاعلی مدد
لینک دوستان
موضوعات وب
امکانات وب